Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for IPJ Brukerforening (Org. nr. 983 071 406)

Vedtatt på stiftelsesmøtet 26. april 1996. Oppdatert på årsmøtet 6. april 2016.

 

§1.NAVN
Foreningens navn skal være IPJ Brukerforening.

§2.FORMÅL
Brukerforeningen er en interesseorganisasjon for brukere av produkter fra Ingeniørfirma Paul Jørgensen as. Brukerforeningen skal være et bindeledd mellom brukerne og firmaet der begge parter kan få drøftet aktuelle spørsmål vedrørende vedlikehold og videreutvikling. Foreningen skal engasjere seg aktivt i opplæring, erfaringsutveksling og informasjon.

§3.MEDLEMSKAP
Enhver bruker av IPJ driftskontrollsystem kan inngå medlemskap med IPJ brukerforeningen. Den til enhver tid vedtatt medlemsavgift faktureres av foreningen årlig. Brukeravgiften skal dekke omkostningene ved styremøter og sekretærfunksjon. Brukeravgiften vedtas av årsmøtet for hvert år. Aktiviteter utover styremøter og årsmøter bør være selvfinansierende. Andre institusjoner og privatpersoner kan etter vedtak i styret tilbys medlemskap i brukerforeningen.

§4.ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE
Årsmøtet er brukerforeningens øverste organ. Årsmøtet holdes i mars hvert år, og på det sted som styret bestemmer. Innkalling med saksliste skal sendes ut minst 4 uker før årsmøtet. Hver brukerkommune eller brukersted gir en stemme på årsmøtet/medlemsmøte. Årsmøtet behandler følgende saker:

• Årsmelding
• Regnskap
• Budsjett og fastsettelse av brukeravgift.
• Andre saker/innkomne forslag
• Valg i henhold til vedtektenes punkt 5.

Ekstraordinært årsmøte/medlemsmøte kan avholdes dersom styret eller 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling til ekstraordinært møte med minst 4 ukes varsel.

§5 STYRET
Mellom årsmøtene ledes brukerforeningen av et styre på 4 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges på det ordinære årsmøtet. Lederen velges for 2 år ved særskilt valg. De 4 andre velges også for 2 år. 2 av styrets medlemmer er på valg hvert år, første gang etter loddtrekning. Styret velger selv sin nestleder. Varamedlemmene velges hvert år. Årsmøtet oppnevner en valgkomité. Det innhentes tilbud utenfra på sekretærarbeid og styret engasjerer sekretær. Dette vedtas av årsmøtet. Paul Jørgensen as stiller med observatør i styrets møter. Styret kan foreslå overfor årsmøtet at det opprettes faggrupper i samarbeid med firmaet.

§6 STYRETS PLIKTER
Styret skal arrangere årsmøte i brukerforeningen, og legge fram årsmelding, regnskap, budsjett med forslag til årlig medlemsavgift og eventuelt andre saker som må behandles av årsmøtet. Styret har ansvaret for å holde medlemmene og faggruppen informert om arbeidet og utviklingen mellom årsmøtene. Styret skal sørge for at årsmøtets vedtak blir gjennomført. Styret skal treffe avgjørelser og avgi uttalele i viktige saker. Styret har fullmakt til å disponere foreningens midler innenfor den rammen som brukeravgiftene gir. Styret skal såvidt mulig lage innstillinger i de saker som legges fram for årsmøtet til avgjørelse. Styret skal fremme for årsmøtet forslag til beretning, regnskap, budsjett, herunder fastsettelse av årlig medlemsavgift og planer og aktiviteter for de nærmeste år. Styret plikter å utgi/ påvirke at informasjon utgis av firma.

§7 INGENIØRFIRMA PAUL JØRGENSEN AS PLIKTER
Firmaet skal stille kunderegister til rådighet for brukerforeningen. Firmaet skal orientere styret om utviklingen av nye versjoner/ produkter innenfor de aktuelle områder og eventuelle endringer i bedriftens organisasjon.

§8 OPPLØSNING
Oppløsning av brukerforeningen kan kun skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, og vedtas med 2/3 flertall av de frammøtte medlemmer. Dersom 2/3 av medlemmene ikke er tilstede, innkalles til nytt medlemsmøte. Saken avgjøres da med simpelt flertall av de møtende medlemmer.

§9 IKRAFTTREDELSE
Disse vedtektene er vedtatt på stiftelsesmøte 26.04.96, og gjøres gjeldende fra samme dato. Endring i vedtektene kan bare vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av frammøtte medlemmer.